Lukivaikeus

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudesta on kyse silloin, kun älykkyys, kuulo ja näkö ovat normaalit mutta lukeminen ja kirjoittaminen eivät vastaa oppimiskykyä. Lukivaikeus eli dysleksia on lyhenne lukemis- ja kirjoittamisvaikeudesta.

Dysleksia ei ole synonyymi oppimisvaikeudelle, vaan erillinen erityisongelma osana oppimisvaikeuksien kirjoa. Vaikka dysleksia ilmenee usein yhdessä tarkkaavaisuuden, matematiikan tai kirjoittamisen ongelmien kanssa, se on kognitiivisilta piirteiltään erillinen ja erityinen vaikeus.

Lukivaikeus ilmenee ennen kaikkea sanojen äänerakenteen käsittelyssä: puhutun sanan äänteiden tunnistamisessa, äänteiden yhdistämisessä tavuiksi ja sanoiksi ja uusien sanojen kokoamisessa äänteitä poistamalla tai niiden paikkoja vaihtamalla. Keskeinen vaikeus dysleksiassa on nimenomaan yksittäisten sanojen sujuvassa ja virheettömässä "mekaanisessa" lukemisessa.

Lukivaikeudet heijastuvat myös luetun ymmärtämiseen ja tuottavaan kirjoittamiseen. Lukiongelma tulee esiin yleensä normaalia työläämpänä luku- ja kirjoitustaidon alkeiden omaksumisena heti koulunkäynnin alkaessa ja näyttäytyy myöhemmin hitaana ja/tai virheellisenä lukemisena ja kirjoittamisena. Fonologisten valmiuksien lisäksi lukemisvaikeuksiin on usein liitetty nimeämisvaikeudet ja kielellisen muistin ongelmat.

Alla olevasta linkistä lisätietoa.

Lukemaan oppiminen ja oppimisen vaikeudet