Kielellinen erityisvaikeus (SLI)

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ilmenee puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeutena. Lapsen kielen ja puheen kehitys on viivästynytä tai poikkeavaa; sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. Lapsen voi olla vaikea käyttää puhettaan luontevasti keskustelussa. Kouluiässä vaikeudet voivat tulevat esille etenkin lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Kommunikoinnin tueksi lapsi voi tarvita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomia, blissymboleja ja kuvakommunikointia. Lisäksi lapsella voi olla myös hahmotushäiriöitä ja kömpelyyttä sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.

Kielellinen erityisvaikeus -diagnoosi sisältää monia erilaisia oirekuvia ja vaikeusasteiltaan erilaisia ongelmaryhmiä. Kielellisen erityisvaikeuden piirteitä voidaan havaita noin 2-vuotiaasta alkaen, mutta lieväasteinen vaikeus voi ilmetä vasta kouluiässä oppimisvaikeuksina.

Alla olevasta linkistä lisätietoa.

Kielellisen erityisvaikeuden Käypä hoito -suositus